ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สอนวิธีคิด-วิธีเขียนโปรแกรมตามหลัก OOP โดยใช้ภาษา C# เป็นสื่อในการสอน และแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ด้วย
เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานจริง เรียนรู้เรื่องสำคัญ 3 เรื่องหลักคือ OOP การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, .NET Framework และวิธีสร้างเว็บแอปพลิเคชัน แบ่งเป็น 2 ส่วน บทที่ 1–6 เป็นภาคทฤษฎี ส่วนบทหลังเป็นภาคปฏิบัติ 
แต่ละบทมีคำถามและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวน   และท้ายเล่มก็ยังมีคำถามให้ได้ทบทวนเพิ่มขึ้นอีก   
    พร้อมเฉลยอยู่ในส่วนภาคผนวกท้ายเล่