ข้อมูล eBook

ชื่อ: การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความใจเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 15 บท อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้เป็นคู่มือพัฒนาการเรียน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-25 00:07