ข้อมูล eBook

ชื่อ: การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"การติดตั้งไฟฟ้า 1" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.2001-56 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช่อยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี 6 บท ซึ่งกล่าวถึงพื้นฐานของระบบไฟฟ้า ตลอดจนการออกแบบตู้จ่ายไฟหลัก และในบทที่ 7 เป็นเนื้อหาของใบงานการติดตั้งอุปกรณ์และการประกอบตู้จ่ายไฟหลัก โดยมีทั้งหมด 10 ใบงาน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน และสำหรับเรียนรู้ด้วยคนเองได้เป็นอย่างดี