ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ (ภาคทฤษฎี) และภาคความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีใบรับรองความรู้ความสามารถ หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เริ่มจาก บทนำ ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ