ข้อมูล eBook

ชื่อ: พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic 2008

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Visual Basic 2008 ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มเติมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเข้ามาหลายรูปแบบ ทำให้เรามีแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมที่หลากหลายขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการที่จำเป็นของการใช้ Visual Basic ควบคู่ไปกับแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งาน เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมและช่วยให้เรามองเห็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-06-12 00:10
2021-03-04 00:07
2020-12-22 00:06